Choď na obsah Choď na menu
 


Slovíčka 8.A

4. 9. 2015

na stiahnutie vo Worde tu

Krátka ukážka:

 

fundraising

[fandreisiŋ]

zháňanie peňazí    4

raise

[reis]

zohnať, zhromaždiť

twin school

[twin sku:l]

partnerská škola

equipment

[ik′wipmənt]

výbava, zariadenie

poor

[po:ə]

chudobný

enjoy

[in′džoi]

vychutnať si, užiť si

portrait

[po:trei]

portrét

presenter

[pri′zentə]

moderátor

headmaster

[hedma:stə]

riaditeľ školy

have a go

[hævə′gəu]

skúsiť, pokúsiť sa

cookery

[ku:kəri]

varenie                           

put on

[put on]

zaradiť, uviesť

get ready

[get redi]

pripraviť sa

face painting

[feis peintiŋ]

maľovanie na tvár

sell

[sel]

predávať                4                           

work experience

[wə:k ik′spiriəns]

prax                       6

newspaper office

[nju:spepə ofis]

redakcia

anyway

[æniwei]

v každom prípade

boring

[bo:riŋ]

nudný

I suppose

[ai sə′pəus]

predpokladám, nazdávam sa

practise

[præktis]

cvičiť, trénovať

tournament

[tuənəmənt]

turnaj

probably

[probəbli]

pravdepodobne

cloud

[klaud]

oblak

take

[teik]

aj: trvať

full

[ful]

plný

revise

[ri′vaiz]

opakovať si učivo

exam

[ik′zæm]

skúška

ring sb´s mobile

[riŋ ... mobail]

prezvoniť niekoho

factory

[fæktəri]

továreň

manager

[mænidžə]

vedúci                    6

the Alps

[δi a:lpz]

Alpy                       8

path

[pa:θ]

cestička

climber

[klaimə]

horolezec

be wrong

[bi roŋ]

mýliť sa

Stone Age

[stəun eidž]

doba kamenná

murder

[m:ədə]

zavraždiť

archaeologist

[a:ki′olədžist]

archeológ

BC (Before Christ)

[bi:si:]

pred naším letopoč.

Egyptian

[i′džipšən]

Egypťan

scientist

[saiəntist]

vedec

piece

[pi:s]

kus

corn

[ko:n]

zrno

sheep

[ši:p]

ovca

goat

[gəut]

koza

copper

[kopə]

meď

arrive

[ə′raiv]

doraziť, prísť

carry

[kæri]

niesť

axe

[æks]

sekera

earlier

[ə:liə]

skôr

bow

[bəu]

luk

arrow

[ærəu]

šíp

wooden

[wu:dən]

drevený

tool

[tu:l]

nástroj

waterproof

[wotə pru:f]

nepremokavý

cloak

[kləuk]

plášť
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.