Choď na obsah Choď na menu
 


Dialógy u doktora

15. 1. 2019

Stiahni vo Worde tu, vytlač si a prepisuj. Nenič si oči opisovaním z monitoru počítača!!!

 

D: Barbara Holmes, please.

D: Barbora Holmesová, prosím!

B: Good morning, Doctor.

B: Dobrý deň, pán doktor.

D: Good morning. What can I do for _____?

D: Dobrý deň. Čo môžem pre vás urobiť.

B: My ear is very _____.

B: Veľmi ma bolí ucho.

D: Er, yes, it´s a bit red. How long has it been like this?

D: Mhmm, áno, je to trochu červené. Ako dlho to už máte?

B: Since Monday.

B: Od pondelka.

D: Is it itchy?

D: Svrbí to?

B: Yes, it is very itchy.

B: Áno, veľmi to svrbí.

D: I think, you´ve got an _____ there. I´ll give you some _____ and tablets. Put the drops in three times a day and take a tablet _____ each meal.

D: Myslím, že tam máte infekciu. Dám vám kvapky a tabletky. Dávajte si kvapky trikrát denne a zoberte si tabletku po každom jedle.

B: Can I _____ to school, Doctor?

B: Môžem chodiť do školy, pán doktor?

D: No, you should stay at home. It should be all right in a _____. If not, come back and see me again.  Here´s your prescription.

D: Nie, mali by ste ostať doma. Malo by to byť v poriadku o týždeň. Ak nie, príďte sem  za mnou znova. Nech sa páči, recept.

B: Thank you, Doctor.

B: Ďakujem, pán doktor.

D: You´re _____.

D: Nie je za čo.

B: Good bye.

B: Dovidenia.

D: Bye.

D: Dovi.

 

 

D: Andrew Connory, please.

D: Andrej Connory, prosím.

A: Good morning, Doctor.

A: Dobrý deň, pán doktor.

D: Good morning. How can I _____ you?

D: Dobrý deň. Ako ti môžem pomôcť?

A: I´ve hit my knee.

A: Udrel som si koleno.

D: Oh dear! What were you _____?

D: Pre Pána! Čo si robil?

A: I was fighting with my _____ and he pushed me hard so that I fell on the _____.

A: Bil som sa s bratom a on ma silno sotil, takže som padol na zem.

D: Is it very _____?

D: Bolí to veľmi?

A: Yes, when I move it.

A: Áno, keď tým hýbem.

D: Show me... Yes, it is swollen. _____ worry. I´ll give you an ointment and it´ll be all right soon.

D: Ukáž... Áno, je to opuchnuté. Neboj sa. Dám ti mastičku a čoskoro to bude dobré.

A: Will I have to go to hospital?

A: Budem musieť ísť do nemocnice?

D: No, not now. If it isn´t all right in a week, I ´ll send you to have an X-ray. But I don´t think it is necessary.

D: Nie, teraz nie. Ak to nebude o týždeň v poriadku, pošlem ťa na röntgen. Ale myslím, že to nebude potrebné.

A: Thank you, Doctor.

A: Ďakujem, pán doktor.

D: It´s all right. The _____ will give you a prescription.

D: To je v poriadku. Sestrička ti dá recept.

A: Good bye.

A: Dovidenia.

D: See you.

D: Maj sa.

 

 

D: Next please. Sit down. What´s your _____?

D: Ďalší prosím. Posaďte sa. Ako sa voláte?

M: Michelle Yeoh.

M: Miška Yeohová.

D: What´s the problem?

D: O čo ide?

M: Please, have a look at my _____. It´s very itchy.

M: Prosím, pozrite sa mi na ruku. Veľmi ma svrbí.

D: Er, yes, it is _____. I´m afraid it´s an allergy. I must send you to _____ for a special check out. The nurse will give you a note.

D: Mhmm, áno, je červená. Obávam sa, že je to alergia. Musím vás poslať do nemocnica na odborné vyšetrenie. Sestrička vám dá poukaz.

M: Thank you, Doctor.

M: Ďakujem, pán doktor.

D: You´re welcome. When you´re back from the hospital, _____ me the report.

D: Rado sa stalo. Keď sa vrátite z nemocnice, doneste mi správu.

M: I will, Doctor. Thank you and goodbye.

M: Donesiem, pán doktor. Ďakujem a dovidenia.

D: Bye.

D: Dovi.

 

 

D: Who´s the next, Mary?

D: Koho máme ďalšieho, Majka?

N (Nurse): Joe Kerouac from Lime Road.

S (sestrička): Jožko Kerouac z Lipovej.

D: Call him in, please.

D: Zavolaj ho dnu, prosím.

N: Joe, you may come _____.

S: Jožko, môžeš ísť ďalej.

D: Hi, Joe. _____ are you?

D: Ahoj, Jožko. Ako sa máš?

J: Fine, thanks. I´ve come to see you because I´ve cut my finger.

J: Ďakujem, dobre. Prišiel som za vami, lebo som si porezal prst.

D: Ooooh! When _____ you cut it?

D: Fíííha. Kedy si si ho porezal?

J: Twenty minutes ago. I was _____ to school and I _____ on some pieces of broken bottles.

J: Pred dvadsiatimi minútami. Išiel som do školy a padol som na nejaké rozbité flašky.

D: OK. I´ll give you a _____ and you will be able to go to school right now.

D: O.K. Dám ti náplasť a budeš môcť hneď ísť do školy.

J: Will I? I thought I should go to hospital.

J: Fakt? Myslel som, že by som mal ísť do nemocnice.

D: No, _____? Aren´t you writing a test today?

D: Nie, prečo? Nepíšete dnes previerku?

J: Yes, we are. How do you know?

J: Áno, píšeme. Ako to viete?

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Pardon

Matheus Gajdoš,22. 1. 2015 16:57

Dnes nieje streda ale štvrtok.

Kde je úloha ?

Matheus Gajdoš,22. 1. 2015 16:56

.. Dobrý deň Pán učiteľ, úloha z dneska(streda) tu nieje takže .. ju pochopiteľne nebudem na zajtra(piatok) mať.S pozdravom sa s Vami lúči váš vzorný a vždy na hodinách poslušný žiak Matej Gajdoš.